Kontakty z dziećmi

Nasza Kancelaria świadczy pomoc w prowadzeniu sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim synem lub córką.

W przypadku jeżeli jeden z rodziców nie zamieszkuje ze swoim małoletnim dzieckiem, a nie jest w stanie porozumieć się z rodzicem sprawującym stałą opiekę nad dzieckiem, może złożyć wniosek do sądu o ustalenie prawa do kontaktów.

Należy pamiętać, że co do zasady matka i ojciec dziecka mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów ze swoimi małoletnimi dziećmi, niezależnie od władzy rodzicielskiej.

Zawsze staramy się uzyskać rozstrzygnięcie sprawy, które będzie optymalne dla dobra małoletniego dziecka. W zależności od stanu faktycznego możemy podjąć się reprezentowania w sprawie rodzica, który chciałby ustalić kontakty z małoletnim dzieckiem lub rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem na co dzień.

Przepisy kodeksu rodzinnego dotyczące regulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi mogą mieć w przypadkach określonych w ustawie zastosowanie również do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a nawet innych osób jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.