Zasiedzenie

Zasiedzenie nieruchomości może w niektórych sytuacjach nastąpić po 20 lub 30 latach samoistnego jej posiadania – w zależności od okoliczności danej sprawy. Co istotne jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.

Aby uzyskać nieruchomość w drodze zasiedzenia należy złożyć odpowiedni wniosek do Sądu oraz przedstawić dowody na okoliczność faktu, iż doszło do zasiedzenia. Często jako dowód w tej sprawie przedstawia się zeznania osób zamieszkujących przy przedmiotowej nieruchomości.

Postępowanie o zasiedzenie jest tak zwanym postępowaniem deklaratoryjnym, w którym Sąd stwierdza, że doszło do zasiedzenia. Oznacza to, że przykładowo postanowieniem z 2020 roku Sąd może stwierdzić, że do zasiedzenia doszło w 2010 roku.

Istnieje w określonych przypadkach również możliwość zasiedzenia prawa przejazdu i przechodu przez określoną nieruchomość, co stanowić może korzystną alternatywę dla postępowania o ustanowienie drogi koniecznej.

Z uwagi na poziom skomplikowania sprawy o zasiedzenie zalecamy konsultację z wykwalifikowanym prawnikiem jeszcze przed złożeniem wniosku.