Pozew o zapłatę

Nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksowo postępowania sądowe o zapłatę.

Często pierwszym krokiem w celu odzyskania należności jest wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Wezwanie takie może być przesłane w Państwa imieniu przez adwokata na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli pomimo wezwania do zapłaty dłużnik nadal nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, konieczne może stać się złożenie do Sądu pozwu o zapłatę. Wybór właściwego sądu oraz formy złożenia pozwu zależy od okoliczności konkretnej sprawy. W każdym indywidualnym przypadku Kancelaria analizując szczegóły sprawy dokonuje wyboru Sądu oraz rodzaju pozwu biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, przewidywany czas postępowania jak również koszty obciążające powoda związane z założeniem sprawy.

Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę między innymi w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, nakazowym oraz upominawczym.

Mamy również możliwość prowadzenia postępowania w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym, jednakże z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy zasadność prowadzenia postępowania w tym trybie jest uzależniona zarówno od charakteru sprawy jak i oczekiwań klienta.

Kancelaria oferuje pomoc prawną również osobom oraz firmom, które zostały pozwane o zapłatę. W takim wypadku zalecamy możliwie szybki kontakt z Kancelarią po otrzymaniu pozwu o zapłatę lub nakazu zapłaty, tak aby dać czas Kancelarii na przygotowanie sprzeciwu lub odpowiedzi na pozew w zakreślonym przez Sąd terminie.

Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę na terenie całej polski, w szczególności w Małopolsce i na Śląsku, przed Sądami Rejonowymi w Wadowicach, Katowicach i Krakowie.