Nabycie spadku

Postępowanie w przedmiocie nabycia spadku jest zazwyczaj pierwszym etapem postępowania spadkowego. W toku rzeczonego postępowania Sąd stwierdza kto nabył spadek po zmarłym i w jakich częściach.
Dziedziczenie może nastąpić na podstawie testamentu, takiego jak na przykład testament własnoręczny (tzw. testament holograficzny) lub testament notarialny.

W przypadku jeżeli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu najczęściej dziedziczenie następuje z mocy ustawy. Często w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek.

Należy podkreślić, że w toku postępowania o nabycie spadku Sąd co do zasady nie ustala co wchodzi w skład majątku spadkowego, a jedynie bada krąg spadkobierców.

Postępowanie o nabycie spadku może być połączone z postępowaniem o dział spadku, w którym Sąd ustala sposób podziału majątku spadkowego.